Intikhab Shaik
Intikhab Shaik

At SARS, persistence pays

How SARS’ Intikhab Shaik and his team built a world-class revenue system.